Polityka prywatności

ABALONE POLAND SP. Z O.O.

Polityka Prywatności

Nadrzędnym celem Abalone Poland Sp. z o.o. (zwanej dalej Abalone Poland) jest zapewnienie poufności danych naszych Klientów, Pracowników i Kandydatów do Pracy oraz przejrzystość w ich przetwarzaniu.

Polityka Prywatności opisuje sposób ochrony i przetwarzania danych osobowych zgodnie ze standardami określonymi w obowiązujących przepisach prawnych:

 • Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – Dz .Urz. UE L 119 z 4.5.2016; dalej, jako: RODO;
 • wytycznymi Grupy Roboczej Art. 29 ds. Ochrony Danych z 4 kwietnia 2017 r. dotyczące oceny skutków dla ochrony danych (DPIA) oraz ustalenia, czy przetwarzanie „z dużym prawdopodobieństwem może powodować wysokie ryzyko”, do celów rozporządzenia 2016/679; WP 248/17;
 • wytycznymi Grupy Roboczej Art. 29 ds. Ochrony Danych z 13 grudnia 2016 r. dotyczące inspektorów ochrony danych (‘DPO’), WP 243/16, zrewidowane w dniu 5 kwietnia 2017 r.;
 • ustawą z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
 • ustawą z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, tekst jedn.: U. z 2018 r. poz. 108 ze zm.; dalej jako: Kodeks pracy
ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH – OŚWIADCZENIE O WSPÓŁADMINISTRACJI

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dz.Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r. (dalej, jako: RODO) informujemy, że Administratorem danych osobowych jest:

 • Abalone Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Ul. Marszałkowska 126, 00-008 Warszawa. Spółka zarejestrowana pod numerem KRS 0000832729, NIP 8971877187, REGON 385757845, Sygnatura akt WR.VI NS-REJ.KRS/8333/20/39/REGON, kapitał zakładowy 100 000 zł
MIEJSCE PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zebrane dane osobowe przechowujemy na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”), na ściśle zabezpieczonych serwerach. Każda operacja przesyłania i przetwarzania danych osobowych jest wykonywania zgodnie z obowiązującym prawem

OBSZARY WSPÓŁADMINISTRACJI
W ramach działalności Abalone Poland wyróżniamy niżej opisane obszary administracji:
 • REKRUTACJA – obszar rekrutacji wewnętrznej i zewnętrznej prowadzony z wykorzystaniem bazy danych kandydatów do pracy
 • OBSŁUGA KADROWO-PŁACOWA – pracowników wewnętrznych oraz zewnętrznych i tymczasowych, którą wykonuje dział kadr i płac
 • KSIĘGOWOŚĆ – prowadzona przez dział księgowości
ZASADNICZE KATEGORIE PODMIOTÓW DANYCH OSOBOWYCH, KTÓRE PRZETWARZAMY
 • kandydaci do pracy
 • pracownicy tymczasowi zatrudnieni w oparciu o przepisy ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych
 • pracownicy zewnętrzni świadczący pracę lub wykonujący usługi u Klienta
 • pracownicy wewnętrzni Abalone Poland
PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH, W OPARCIU O KTÓRE DZIAŁAMY
 • zgody kandydatów do pracy oraz pracowników na przetwarzanie danych osobowych
 • realizacja umów oraz obowiązków agencji pracy tymczasowej wynikających z przepisów ustawy o zatrudnieniu pracowników tymczasowych
 • realizacja umów oraz obowiązków podmiotu zatrudniającego wynikających z przepisów prawa
 • wykonanie umowy oraz realizacja umowy z Klientem
 • prawnie uzasadniony interes Abalone Poland
PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE PODMIOTOM DANYCH

Informujemy, że wszystkim Podmiotom Danych przysługuje:

 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody jest możliwe za pomocą: e-maila: info@abalone-praca.pl, drogą pocztową Ul. Marszałkowska 126, 00-008 Warszawa lub przez osobiste zgłoszenie do siedziby lub dowolnego oddziału Abalone Poland
 • prawo żądania od Abalone Poland dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych

Ponadto informujemy że:

 • wobec Podmiotów Danych nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez istotnego udziału człowieka), w tym dane osobowe Podmiotów Danych nie będą podlegały profilowaniu
 • w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawne, wszystkim Podmiotom Danych przysługuje PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
OKRES RETENCJI DANYCH OSOBOWYCH

W przypadku rekrutacji okres retencji danych osobowych w naszej organizacji został określony wg kryterium czasu trwania projektów rekrutacyjnych, co oznacza, że dane osobowe Podmiotów Danych będą przetwarzane przez okres trwania procesu rekrutacji oraz 6 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji, a gdy wyraziłaś/eś zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres 36 miesięcy od przesłania zgłoszenia rekrutacyjnego. Po zakończeniu procesu rekrutacji dane będą przechowywane przez okres niezbędny do celów ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń, co stanowi prawnie uzasadniony interes Abalone Poland w rozumieniu art. 6, ust. 1 lit. F RODO.

Polityka weryfikacji ważności zgód określa wewnętrzny okres retencyjności na 3 lata.

W przypadku obszarów związanych z zatrudnieniem Abalone Poland stosuje okres retencji zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.