Polecaj i zarabiaj!

Nie czekaj. Za poleconą osobę, która przepracuje 3 miesiące otrzymasz 400 zł brutto. 

Sprawdź nasze oferty pracy i polecaj w prostych krokach:

Wyszukaj

Wyszukaj

Wybierz ogłoszenie o pracę w wyszukiwarce ofert

Wybierz

Wybierz

Kliknij „Polecaj” przy wybranym ogłoszeniu

Wypełnij

Wypełnij

Wypełnij i wyślij formularz polecenia

Poczekaj

Poczekaj

Oczekuj na potwierdzenie spełnienia warunków przez Twojego kandydata

Odbierz bonus

Odbierz bonus

Za poleconego pracownika otrzymasz 400 zł brutto

POSTANOWIENIA OGÓLNE:


1. Program: prowadzony pod hasłem POLECAJ I ZARABIAJ! program, w ramach którego osoby uczestniczące zgłaszają do ABALONE POLAND SP. Z O.O. osoby zainteresowane podjęciem pracy lub współpracy i, po spełnieniu warunków określonych w Regulaminie Programu, otrzymują z tego tytułu nagrody.

2. Osoba Polecana: Osoba zainteresowana podjęciem pracy lub współpracy (na podstawie umów cywilnoprawnych) za pośrednictwem ABALONE POLAND SP. Z O.O. lub w ABALONE POLAND SP. Z O.O., której dane osobowe nie figurują w bazie danych kandydatów ABALONE POLAND SP. Z O.O.

3. Osoba Polecająca: Osoba zgłaszająca do ABALONE POLAND SP. Z O.O. Osobę Polecaną.

4. Organizatorem oraz fundatorem nagród w Programie jest ABALONE POLAND SP. Z O.O.

5. Regulamin Programu jest dostępny w siedzibie oraz na stronie internetowej www.abalone-praca.pl.

CZAS TRWANIA PROGRAMU:

1. Od dnia 13.09.2021r. i trwa do 31.12.2023 (ostatni dzień dokonania polecenia).

2. ABALONE POLAND SP. Z O.O. zastrzega sobie prawo do zakończenia Programu w każdym czasie bez podania przyczyny. Informacja o zakończeniu Programu wejdzie w życie z dniem opublikowania jej za pośrednictwem strony internetowej www.abalone-praca.pl. W takim przypadku, do zgłoszeń Osób Polecanych przekazanych ABALONE POLAND SP. Z O.O. przed dniem zakończenia Programu postanowienia Regulaminu stosują się nadal, a Osobie Polecającej zostanie przyznana nagroda, jeżeli spełniona zostaną wszystkie warunki wskazane w Regulaminie.

WARUNKI UCZESTNICTWA:

1. Uczestnikiem Programu może być każda osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, w tym pracownicy tymczasowi zatrudnieni w ABALONE POLAND SP. Z O.O.

2. W Programie nie mogą uczestniczyć pracownicy stali ABALONE POLAND SP. Z O.O. ani ich osoby bliskie (małżonkowie, partnerzy i dzieci).

3. W Programie nie mogą uczestniczyć pracownicy stali Klientów ABALONE POLAND SP. Z O.O. ani ich osoby bliskie (małżonkowie, partnerzy i dzieci).

4. Jeżeli Osoba Polecająca zgłosiła, jako Osobę Polecaną osobę, której dane figurują już w bazie kandydatów ABALONE POLAND SP. Z O.O., to prawo do uzyskania nagrody nie przysługuje. ABALONE POLAND SP. Z O.O. poinformuje niezwłocznie Osobę Polecającą w przypadku zaistnienia takiej sytuacji.

5. Osoba Polecająca nie może zgłosić w ramach Programu jako Osoby Polecanej samej siebie. W takim przypadku, nagroda nie przysługuje.

6. Osoba Polecająca może zgłosić jednorazowo lub w dłuższym okresie więcej niż jedną Osobę Polecaną. W przypadku jednoczesnego zgłaszania więcej niż jednej Osoby Polecanej, Osoba Polecająca jest zobowiązana użyć odrębnego formularza dla każdego zgłoszenia.

ZASADY PROGRAMU:

1. Każda z Osób Polecających otrzymuje Regulamin Programu i formularz zgłoszenia (drogą mailową, pocztową lub do rąk własnych).

2. Zgłoszenie Osoby Polecanej następuje poprzez przekazanie do ABALONE POLAND SP. Z O.O. egzemplarza CV Osoby Polecanej oraz potwierdzonego podpisem Osoby Polecającej i Poleconej formularza zgłoszenia. Przekazanie powyższych dokumentów może zostać dokonane drogą mailową, pocztową lub poprzez ich osobiste doręczenie do siedziby lub jednego z oddziałów ABALONE POLAND SP. Z O.O. 

3. Formularz zgłoszenia musi zawierać dla Osoby Polecającej i Osoby Polecanej następujące dane: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail. Dodatkowo, dla Osoby Polecanej należy wskazać stanowisko, którego dotyczy zgłoszenie. Zgłoszenia niekompletne lub też nieczytelne nie będą rozpatrywane.

4. Aby przystąpić do Programu POLECAJ I ZARABIAJ! zgłoszenie, o którym mowa powyżej, musi zawierać pisemne oświadczenia Osoby Polecającej i Osoby Polecanej o zgodzie na gromadzenie oraz przetwarzanie przez ABALONE POLAND SP. Z O.O. jej danych osobowych dla potrzeb związanych z Programem POLECAJ I ZARABIAJ!

5. Warunkiem udziału w Programie jest uprzednie uzyskanie przez Osobę Polecającą zgody Osoby Polecanej na udział w procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez ABALONE POLAND SP. Z O.O. Zgłoszenia niezawierające podpisu Osoby Polecanej i/lub jej zgody na gromadzenie oraz przetwarzanie danych osobowych nie będą rozpatrywane.

6. Osoba Polecająca nabywa prawo do otrzymania nagrody pieniężnej pod warunkiem, że Osoba Polecana podpisze umowę, podejmie pracę za pośrednictwem ABALONE POLAND SP. Z O.O. lub w ABALONE POLAND SP. Z O.O., przepracuje 504 godziny (lub w przypadku umowy o pracę 3 miesiące – zgodnie z normą obowiązującym w danym okresie) oraz nie będzie w trakcie absencji zdrowotnej, wypoczynkowej bądź innej w tym nieusprawiedliwionej - w łącznym wymiarze powyżej 40 godzin roboczych w okresie trwania tego zatrudnienia.  

7. Osobie Polecającej przysługuje prawo do nagrody w wysokości 400 złotych brutto, za każdą Osobę Poleconą, która spełni warunki podane w punkcie 6 powyżej5. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania Osobie Polecającej nagrody w przypadku braku spełnienia wszystkich warunków, o których mowa w punkcie 6 powyżej, jeżeli brak spełnienia tych warunków wyniknął z przyczyn wyjątkowych.

8. W przypadku spełnienia warunku określonego w punkcie 6 powyżej, Osoba Polecająca zostanie powiadomiona przez Organizatora o uzyskaniu prawa do nagrody.

9. Nagroda zostanie wypłacona Osobie Polecającej w terminie do 10-tego dnia miesiąca następującego, po miesiącu, w którym osiągnięty został wymagany pułap 504 godzin pracy (lub w przypadku umowy o pracę 3 miesięcy zatrudnienia) Osoby Polecanej, z tym zastrzeżeniem, iż zostaną spełnione wszystkie wymagane postanowieniami niniejszego Regulaminu warunki zarówno przez Osobę Polecającą, jak i Osobę Polecaną. Wypłata nagrody nastąpi za pośrednictwem przelewu bankowego na rachunek wskazany przez Osobę Polecającą. Za datę wypłaty nagrody uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego ABALONE POLAND SP. Z O.O. kwotą nagrody.

10. Jeśli Osobą Polecającą będzie pracownik tymczasowy lub zleceniobiorca zatrudniony w ABALONE POLAND SP. Z O.O., wartość nagrody pieniężnej zostanie doliczona do jego wynagrodzenia. W przypadku pozostałych Osób Polecających nagroda będzie stanowić przychód zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. ABALONE POLAND SP. Z O.O. sporządzi i przekaże Osobie Polecającej oraz właściwemu dla niej urzędowi skarbowemu odpowiednie deklaracje. ABALONE POLAND SP. Z O.O. odprowadzi również do właściwego urzędu skarbowego należny podatek, który zostanie potrącony z kwoty nagrody wypłacanej Osobie Polecającej. 

11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody pieniężnej z przyczyn leżących po stronie Osoby Polecającej, w tym w szczególności w przypadku niedostarczenia danych lub nie poinformowania o zmianie danych koniecznych do przekazania nagrody. 

12. Osoba Polecająca nie może dokonać cesji prawa do wypłaty nagrody na rzecz osób trzecich. 

13. Kwoty nagród za każde kolejne zgłoszenie Osoby Polecanej są stałe i wypłacane są zgodne z zasadami przedstawionymi w Regulaminie Programu.

14. W przypadku, w którym więcej niż jedna osoba zgłasza do ABALONE POLAND SP. Z O.O. tę samą Osobę Polecaną, prawo do nagrody uzyska wyłącznie osoba, która jako pierwsza dokonała zgłoszenia. ABALONE POLAND SP. Z O.O. poinformuje niezwłocznie zainteresowane osoby w przypadku zaistnienia takiej sytuacji.

15. W przypadku naruszenia przez Osobę Polecającą warunków niniejszego Regulaminu Organizator Programu ma prawo wykluczenia takiej osoby z Programu, co jest równoznaczne z utratą prawa do nagrody.

16. Zgłoszenie Osoby Polecanej zachowuje ważność w okresie 3 miesięcy. W przypadku, kiedy Osoba Polecana nie zostanie zatrudniona w tym okresie za pośrednictwem ABALONE POLAND SP. Z O.O. lub w ABALONE POLAND SP. Z O.O. Osoba Polecająca traci ostatecznie uprawnienie do otrzymania nagrody.

DANE OSOBOWE:

1. Podanie danych osobowych wymaganych do udziału w Programie zarówno dla Osoby Polecającej, jak również dla Osoby Polecanej jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do wzięcia udziału w Programie oraz prowadzonych przez ABALONE POLAND SP. Z O.O. procesach rekrutacyjnych.

2. Administratorem danych osobowych jest ABALONE POLAND SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie (00-008), ul. Marszałkowska 126. Kontakt z administratorem w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych możliwy jest pod numerem telefonu: +48 571 432 533 lub mailowo: info@abalone-praca.pl.

3. Osobom Polecającym i Osobom Polecanym przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, prawo żądania ich usunięcia w każdym czasie, prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych osobowych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

4. Osoby Polecające i Osoby Polecane mogą w każdej chwili cofnąć udzieloną zgodę na przewarzanie ich danych osobowych. W takim jednak przypadku dalszy udział w Programie (dla Osoby Polecającej) oraz w procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez ABALONE POLAND SP. Z O.O. (dla Osoby Polecanej) będzie niemożliwy.

5. Dane osobowe podane przez Osobę Polecającą w formularzu zgłoszenia przetwarzane są przez ABALONE POLAND SP. Z O.O. do momentu wypłaty wynagrodzenia oraz sporządzenia wymaganej przepisami dokumentacji podatkowej lub też do momentu stwierdzenia, iż nie zostały spełnione warunki do wypłaty wynagrodzenia, o których mowa w Regulaminie.

6. Dane osobowe podane przez Osobę Polecaną w formularzu zgłoszenia i dokumentach aplikacyjnych przetwarzane są przez ABALONE POLAND SP. Z O.O. przez okres prowadzonej rekrutacji, jak również na potrzeby przyszłych rekrutacji, do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych przez Osobę Polecaną.

REKLAMACJE:

1. Wszelkie reklamacje z tytułu organizowanego Programu, powinny być składane Organizatorowi pisemnie, w terminie 7 dni od daty zaistnienia podstaw do ich wniesienia (decyduje data stempla pocztowego lub data wysłania maila), na adres:

Abalone Poland sp. z o.o.

UL. Marszałkowska 126 

00-008 Warszawa

lub mailowo:

info@abalone-praca.pl

1. Reklamacje złożone po tym terminie, nie będą rozpatrywane.

2. Organizator, w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji, rozpatrzy ją i poinformuje zgłaszającego o zajętym stanowisku w takiej samej formie, w jakiej została zgłoszona reklamacja.

3. Spory dotyczące zasad lub realizacji Programu, których nie udało się rozstrzygnąć w sposób polubowny, będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby ABALONE POLAND SP. Z O.O. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

1. Regulamin jest wyłączną podstawą przeprowadzenia Programu, a jego interpretacja należy wyłącznie do Organizatora.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Programu, w tym treści niniejszego Regulaminu w trakcie trwania Programu, powiadomienie zostanie umieszczone na stronie internetowej www.abalone-praca.pl 

3. We wszystkich sprawach nieuregulowanych Regulaminem Programu decyzje rozstrzygającą podejmuje Organizator.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Programu, w sytuacji, gdy jest to spowodowane zdarzeniami o charakterze siły wyższej lub nastąpiło z przyczyn leżących po stronie podmiotów, na których działania Organizator nie ma jakiegokolwiek wpływu.


Polecanie pracowników

Polecaj i zarabiaj!

Sprawdź aktualne ogłoszenia

Sprawdź teraz